Himachal 7Night/8Day

Destinations : -Amritsar 1N – Dharamshala 2N – Dalhousie 2N – Vaishnodevi 2N – Jammu / Pathankot / Chacki Bank/ Amritsar